Hải Phú – 29 tuổi, Đà Nẵng

Thiên Kim – 26 tuổi Hải Phòng

Mai Oanh – 33 tuổi Hồ Chí Minh

Việt Anh – 29 tuổi Bến Tre

Hải Phú – 29 tuổi, Đà Nẵng

Thiên Kim – 26 tuổi Hải Phòng

Mai Oanh – 33 tuổi Hồ Chí Minh

Việt Anh – 29 tuổi Bến Tre